Regulamin

Regulamin z dnia 01.08.2014

Regulamin korzystania z serwisu comperiaagent.pl

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

Rozdział II.

Kontakt z Usługodawcą

Rozdział III.

Użytkownik

Rozdział IV.

Informacja handlowa

Rozdział V.

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

Rozdział VI.

Złożenie Zapytania Wstępnego o Produkt(-y)

RozdziałVII.

Rozmowa telefoniczna z Call Center i Zapytanie o Produkt

Rozdział VIII.

Odpowiedzialność Usługodawcy

Rozdział IX.

Rola Serwisu

Rozdział X.

Reklamacja

Rozdział XI.

Zbycie Serwisu i zakończenie jego działalności

Rozdział XII.

Postanowienia końcowe

Rozdział I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu comperiaagent.pl („Serwis”) przez jego użytkowników („Użytkownicy”).
2. Właścicielem Serwisu jest COMPERIA UBEZPIECZENIA SP Z O O z siedzibą w Warszawie, 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 13, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziale XIII Gospodarczym – rejestrowym pod numerem KRS 0000465027, NIP: 5213649980, zwana dalej: „Usługodawcą”.
3. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy dla Użytkowników usługi, zwane dalej: „Usługami”, polegające na umożliwieniu rejestracji/logowania do systemu Comperia Agent (wraz z infrastrukturą towarzyszącą), zwanych dalej „Produktami”, sprzedawanych lub świadczonych przez świadczeniodawców („Świadczeniodawca”).
4. Usługodawca może także udostępnić zasoby systemu teleinformatycznego Serwisu w celu zamieszczania i przechowywania przez inne podmioty treści o charakterze reklamowym (które nie muszą być związane z Usługami), np. Google AdSense. Wszelkie wpływy z tytułu zamieszczania i przechowywania w Serwisie treści reklamowych przysługują wyłącznie Usługodawcy. Szczegółowe warunki zamieszczenia i przechowywania treści o charakterze reklamowym jak i zasady odpłatności ustala każdorazowo Usługodawca z podmiotem zainteresowanym zamieszczeniem i przechowywaniem takich treści.
5. Wszelkie prawa autorskie do Serwisu, jak i do jego elementów oraz baz danych, przysługują Usługodawcy. Serwis stanowi bazę danych Produktów podlegającą ustawie o ochronie baz danych. Ochronie podlega zarówno Serwis jako całość, a także wszelkie poszczególne jego elementy, w tym w szczególności projekt, tytuły, spisy treści, hasła, opisy, komentarze, zdjęcia, rysunki, ryciny, tabele, schematy, dobór materiałów itp. Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie Serwisu jest zabronione. Za naruszenie praw autorskich lub praw do baz danych z Serwisu pobierana będzie opłata w wysokości co najmniej trzykrotności minimalnej opłaty licencyjnej, która wynosi: 250 000 zł rocznie, zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Za wykorzystywanie treści zamieszczonych w Serwisie (w szczególności w dziale „Porady”) ustala się minimalną wysokość opłaty licencyjnej na 100 zł rocznie od 1000 znaków tekstu, bez spacji, wraz z przypisami.
6. Wszelkie treści znajdujące się na stronie Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, w szczególności informacje o Produktach są jedynie ich prezentacjami.
7. Określenie „korzystanie z Usługi” jest równoznaczne z określeniem „korzystanie z Serwisu”, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.

Rozdział II. Kontakt z Usługodawcą

1. Kontakt z Usługodawcą odbywa się przez:
a. Pocztę elektroniczną (e-mail) na adres: biuro@comperia.pl
b. Call Center – wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie;
c. Inne formy kontaktu: skype: kwilczko.
2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach 9 (dziewiąta) – 17 (siedemnasta), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas oczekiwania na odpowiedź wynosi 72 (siedemdziesiąt dwie) godziny, do terminu tego nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy (Usługodawca w miarę możliwości postara się udzielać odpowiedzi wcześniej, jednakże nie rodzi to po stronie Użytkownika żadnych praw ani roszczeń).

Rozdział III. Użytkownik

1. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, tj. mająca ukończone 18 lat lub więcej (jeśli prawo kraju, którego jest mieszkańcem lub obywatelem przewiduje wyższy wiek pełnoletniości) oraz pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika jakichkolwiek Danych (Treści) o charakterze bezprawnym, w tym danych niezgodnych ze stanem faktycznym.
3. Wszelkie dane podawane przez Użytkownika podczas korzystania z Usługi muszą być zgodne z prawdą. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność finansową i majątkową za podanie danych niezgodnych z prawdą.
4. Osoba, która chce korzystać z Usług Serwisu, musi przeczytać i zaakceptować Regulamin. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem http://www.comperiaagent.pl/regulamin.html w taki sposób, aby Użytkownik mógł przed rozpoczęciem korzystania z Usług pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać (w tym w zwykłym toku czynności) treść Regulaminu, za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje. W przypadku wątpliwości co do interpretacji przepisów Regulaminu Użytkownik powinien zwrócić się o wyjaśnienie do Usługodawcy.

Rozdział IV. Informacja handlowa

1. Użytkownik musi wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy oraz podmiotów z nim współpracujących („Partnerzy”) lub Świadczeniodawców informacji handlowej lub materiałów marketingowych – np. elektronicznego biuletynu ("Newsletter"), z ofertami Produktów zaznaczając opcję „Chcę otrzymywać najnowsze oferty produktów – NEWSLETTER”. Informacje te będą wysyłane na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.
2. Newsletter w szczególności może zawierać najnowsze dane, opinie, komentarze związane z tematyką kredytów hipotecznych, gotówkowych, samochodowych, funduszy inwestycyjnych, kart kredytowych i innych Produktów. Mogą być to również informacje marketingowe od Partnerów Usługodawcy w zakresie oferowanych przez nich Produktów.
3. Zgoda, o której mowa wyżej, może być odwołana w każdym czasie przez wysłanie do Usługodawcy e-maila lub poprzez klikniecie na link dołączony do wiadomości otrzymywanej z Serwisu.
4. Usługodawca może wysyłać Użytkownikowi, niezależnie od faktu wyrażenia przez niego zgody, o której mowa wyżej – informacje niestanowiące informacji handlowej lub materiałów marketingowych, a niezbędne do korzystania przez niego z Serwisu, wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa lub Regulaminu lub konieczne do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub Regulaminu, informacje o nowych funkcjonalnościach Serwisu, na adres e-mail Użytkownika lub numer telefonu komórkowego poprzez SMS, Facebook, Skype itp. („Komunikaty”).

Rozdział V. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

1. Do korzystania z Serwisu wymagane są:
a. Stały dostęp do Internetu;
b. Poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookie– Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6;
c. Włączona obsługa Cookie oraz JavaScript;
d. Czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
2. Usługodawca nie ma obowiązku przeszkolenia Użytkownika w zakresie korzystania z Serwisu.
Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus, Flashblock lub innego o podobnym działaniu może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Może ono także całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.
4. W przypadku korzystania z Usług poprzez aplikację mobilną, dodatkowe wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług opisane są w Rozdziale VIII.

Rozdział VI. Złożenie Zapytania Wstępnego o Produkt(-y)

1. Osoba, która jest zainteresowana Produktem, składa "Zapytanie Wstępne" dotyczące Produktu za pomocą elektronicznego formularza dostępnego:
a. Na stronie internetowej Comperiaagent.pl lub
b. Na stronach internetowych partnerów Comperii
2. Jednocześnie ze złożeniem Zapytania Wstępnego Użytkownik akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach w nim zawartych. Wraz ze złożeniem Zapytania Wstępnego, Użytkownik wyraża zgodę na skontaktowanie się z nim przedstawiciela Usługodawcy poprzez e-mail, SMS, facebook, drogą pisemną (list) lub Call Center w celu uzupełnienia Zapytania Wstępnego, na zasadach określonych w Rozdziale VII.
3. Jednocześnie ze złożeniem Zapytania Wstępnego Użytkownik wyraża także zgodę na:
a. to, by skontaktował się z nim doradca („Chcę aby skontaktował się ze mną doradca”);
b. na przesłanie mu informacji dotyczących Comperia Agent na wskazany przez niego adres e-mail.
4. Składając Zapytanie Wstępne Użytkownik podaje następujące dane:
a. Imię;
b. Nazwisko;
c. E-mail;
d. Numer telefonu;
e. Numer ewidencyjny PESEL;
f. Adres zamieszkania lub pobytu;
g. Wykształcenie;
h. Źródło dochodu;
i. Dochód;
j. Dodatkowe oświadczenia, jeśli są konieczne (np. oświadczenie o nie figurowaniu w BIK);
l. Dane dotyczące wybranego rodzaju Produktu.
5. Zapytanie wstępne jest kierowane bezpośrednio do systemu teleinformatycznego Serwisu. Następnie przekazywane jest ono:
a. Bezpośrednio do Świadczeniodawcy lub;
b. Do Call Center Świadczeniodawcy za pośrednictwem Partnera lub
c Usługodawcy – wówczas przedstawiciel Usługodawcy skontaktuje się z Użytkownikiem na zasadach określonych w Rozdziale VII.
6. Składając Zapytanie Wstępne Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę, w celu umożliwienia dalszego ich przekazywania Świadczeniodawcy lub jego partnerom, w celu przetwarzania tych Danych przez Świadczeniodawcę w celach następujących:
a. Podjęcia działań przed zawarciem umowy o Produkt;
b. W celach marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego usług Świadczeniodawcy;
c. Dla zrealizowania określonych przepisami prawa uprawnień i obowiązków Świadczeniodawcy, związanych z wykonywaniem czynności finansowych;


Rozdział VII. Rozmowa telefoniczna z Call Center i Zapytanie o Produkt

1. Złożenie prawidłowo wypełnionego Zapytania Wstępnego może skutkować skontaktowaniem się przedstawiciela Usługodawcy (Call Center) z Użytkownikiem na numer telefonu podany przez Użytkownika w Zapytaniu Wstępnym i przeprowadzeniem z nim rozmowy telefonicznej.
2. Celem rozmowy telefonicznej jest:
a. Weryfikacja tożsamości Użytkownika;
b. Uzupełnienie Zapytania Wstępnego poprzez podanie przez Użytkownika dodatkowych danych. Prawidłowo uzupełnione Zapytanie Wstępne staje się ostatecznym zapytaniem, zwanym dalej: „Zapytaniem”. Ilekroć mowa jest o „Zapytaniu”, rozumie się przez to także dane osobowe objęte jego treścią.
3. Rozmowy telefoniczne są rejestrowane przez Usługodawcę. Użytkownik wyraża zgodę na rejestrowanie rozmowy. Jeśli nie wyraża zgody, powinien natychmiast zakończyć rozmowę. Nie ma możliwości przeprowadzenia rozmowy bez jej rejestrowania.
4. W rozmowie telefonicznej Usługodawca zbiera od Użytkownika następuje dane osobowe:
a. Imię;
b. Nazwisko;
c. Numer telefonu;
d. E-mail;
e. Numer ewidencyjny PESEL;
f. Numer i serię dowodu osobistego;
g. (ewentualnie) Numer paszportu;
h. Adres zamieszkania lub pobytu;
i. Wykształcenie
j. Źródło dochodu;
k. Dochód;
l. Dodatkowe oświadczenia, jeśli są konieczne (np. oświadczenie o nie figurowaniu w BIK)
5. W rozmowie telefonicznej Użytkownik:
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę, w celu umożliwienia dalszego ich przekazywania Świadczeniodawcy lub jego partnerom, w celu przetwarzania tych Danych przez Świadczeniodawcę w celach następujących:
a. Podjęcia działań przed zawarciem umowy o Produkt;
b. W celach marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego usług Świadczeniodawcy;
c. Dla zrealizowania określonych przepisami prawa uprawnień i obowiązków Świadczeniodawcy związanych z wykonywaniem czynności finansowych;
zostaje poinformowany, zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2000 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) o:
a. Adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych, tj. Świadczeniodawcy;
b. Celu zbierania danych, a w szczególności o znanych Użytkownikowi w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych (tj. Partner, Świadczeniodawca);
c. Prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
d. Dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.
6. Dodatkowo, Użytkownik w rozmowie telefonicznej wyraża zgodę na kontaktowanie się z nim Świadczeniodawcy, w celu złożenia Użytkownikowi propozycji zawarcia umowy lub w celach marketingowych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności telefonu (w tym także poprzez SMS) lub poczty elektronicznej, na adres lub numer telefonu wskazany w Zapytaniu.
7. Po dokonaniu wszystkich wyżej wymienionych czynności oraz udzieleniu przez Użytkownika zgód, o których mowa w ust. 5 lit. a) i b) oraz ust. 6 oraz poinformowaniu go o okolicznościach, o których mowa w ust. 5 lit. c), Zapytanie jest przekazywane przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego Partnera, który następnie przekazuje Zapytanie do Świadczeniodawcy. Rola Usługodawcy kończy się na przekazaniu Zapytania do systemu teleinformatycznego Partnera. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób ani jakiekolwiek skutki dalszego przetwarzania Zapytania.
8. Przekazanie Zapytania Partnerowi nie oznacza złożenia w imieniu Użytkownika wniosku o zawarcie umowy dotyczącej Świadczeniodawcy. Usługodawca nie jest reprezentantem, pełnomocnikiem, przedstawicielem, agentem, zastępcą bezpośrednim lub pośrednim, podwykonawcą lub pracownikiem Podmiotu - jest jedynie posłańcem, który przekazuje Zapytanie.

Rozdział VIII. Odpowiedzialność Usługodawcy

1. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania Usług tylko wtedy, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jest przez Usługodawcę zawinione i Użytkownik udowodni ten fakt.
2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo polskie zakresie (z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony konsumentów), Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia i szkody wynikłe z:
a. niedostosowania się Użytkownika do wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z Serwisu (są one wymienione w §5), w tym również w przypadku korzystania z Serwisu poprzez Aplikację Mobilną;
b. braku możliwości dostępu do Serwisu, wynikającego z przyczyn od Usługodawcy niezależnych:
c. siły wyższej, działań wojennych, ataku terrorystycznego, pożaru, zalania serwerowni, ataku hakerskiego, awarii, przyczyn leżących po stronie Access providerów, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Użytkownika, awarii w serwerowni, przyczyn leżących po stronie innych osób trzecich (podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, hostingowe, bankowe, pocztowe, kurierskie, poczty elektronicznej, rejestracji i utrzymywania domen i inne usługi podobne oraz podmiot obsługujący system płatności);
d. niedozwolonego korzystania z Usługi przez Użytkownika lub inną osobę;
e. złośliwego lub naruszającego prawo działania lub zaniechania każdego użytkownika Internetu;
f. przyczyn leżących po stronie innego oprogramowania niż Serwis (np. Microsoft Windows, Android);
g. odrzucenia wysyłanych wiadomości e-mail przez serwery pocztowe inne niż Usługodawcy, np. na skutek działania filtrów, blokad lub awarii tych systemów;
h. w innych wypadkach określonych w Regulaminie.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili lub e-maili Użytkowników jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Użytkownik.
4. Usługodawca ma prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu. O przerwie tej zawiadamia Użytkowników poprzez Komunikat, chyba że konieczność tej przerwy jest nagła lub nieprzewidziana.
5. Usługodawca ma prawo do czasowego ograniczenia funkcji Serwisu, udostępniania ich w wybranych godzinach lub wprowadzania ograniczeń na ilość, jeżeli brak limitów mógłby negatywnie wpłynąć na ciągłość i stabilność Serwisu. Za skutki zdarzeń wynikłych z przerwy technicznej lub czasowego ograniczenia funkcji Serwisu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia hasła lub loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne wypełnienie przez Użytkownika formularzy w Serwisie, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały dodane w formularzu Serwisu bez ich wiedzy i zgody.
8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych na stronach WWW Partnerów, za działania i zaniechania Partnerów, a w szczególności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek usług świadczonych bądź reklamowanych przez Partnerów Usługodawcy za pośrednictwem Portalu.
9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do treści reklamowych znajdujących się na Serwisie.
10. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania Świadczeniodawcy.

Rozdział IX. Rola Serwisu

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za zapewnienie Użytkownikowi możliwości korzystania z Usługi jaką jest logowanie i rejestracja do serwisu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki skorzystania przez Użytkownika z prezentacji Świadczeniodawcy, zawarcia umowy dotyczącej Produktu, rozwiązania jej, jak i wszelkich stosunków prawnych lub faktycznych z tym związanych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia w stosunkach prawnych lub faktycznych między Użytkownikami, które to stosunki wynikły z korzystania przez Użytkownika z Usług. Użytkownik ma świadomość i w pełni akceptuje, że rola Usługodawcy ogranicza się tylko i wyłącznie do zaprezentowania Użytkownikowi oferty Comperia Agent, Usługi jaką jest logowanie i rejestracja i ewentualnie (w przypadku skorzystania z Call Center) przekazania Zapytania (za pośrednictwem lub bez pośrednictwa Partnera) do Świadczeniodawcy.


Rozdział X. Reklamacja

1. Jeżeli Użytkownik uważa, że Usługi nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może złożyć reklamację za pomocą wiadomości e-mail. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika, opis stanu faktycznego oraz zgłaszanych zastrzeżeń, pod rygorem wezwania przez Usługodawcę do uzupełnienia reklamacji.
2. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym terminie nie oznacza uznania reklamacji przez Usługodawcę. Informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Usługodawca przesyła Użytkownikowi na podany przez niego w reklamacji adres e-mail.

Rozdział XI. Zbycie Serwisu i zakończenie jego działalności

1. Usługodawca może przenieść całość lub część praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub powierzyć wykonywanie tych praw i obowiązków osobie trzeciej, może w szczególności także Serwis sprzedać, darować, wydzierżawić lub wnieść do przedsiębiorstwa. O zamiarze takim zawiadamia Użytkownika poprzez Komunikat, w takim wypadku stosuje się przepisy o zmianie Regulaminu.
2. Usługodawca może w każdym czasie, bez podania przyczyny, zakończyć działalność Serwisu.

Rozdział XI. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.
2. Prawem właściwym dla korzystania z Serwisu jest prawo polskie.
3. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Użytkownik jest osobą fizyczną, która nabywa Usługę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego), w szczególności art. 384- 385(4) Kodeksu cywilnego. Jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, przepis ten nie wiąże konsumenta, a w jego miejsce stosować należy najbliższe temu przepisowi przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
4. Integralną częścią Regulaminu są Polityka Prywatności oraz Polityka Cookies. Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 lipca 2014 r.

Polityka prywatności serwisu Comperia.pl

Rozdział I.

Dane osobowe

Rozdział II.

Administrator Danych Osobowych

Rozdział III.

Cele przetwarzania Danych Osobowych

Rozdział IV.

Przekazywanie Danych Osobowych

Rozdział V.

Dostęp do Danych Osobowych, usunięcie i zmiana

Rozdział VI.

Dane behawioralne

Rozdział VII.

Narzędzia mierzące ruch. Google Analytics

Rozdział I. Dane osobowe

1. Ilekroć mowa jest o Danych Osobowych ("Dane osobowe"), rozumie się przez to Dane Użytkownika, pozyskane przez Usługodawcę z następujących źródeł:
a. Zapytanie Wstępne;
b. Podczas rozmowy telefonicznej z Call Center;
c. W inny sposób, podczas korzystania z Usług przez Użytkownika (np. poprzez e-mail).

Rozdział II. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest COMPERIA UBEZPIECZENIA SP Z O O z siedzibą w Warszawie, 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 13, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziale XIII Gospodarczym – rejestrowym pod numerem KRS 0000465027, NIP: 5213649980

Rozdział III. Cele przetwarzania Danych Osobowych

1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych przez Usługodawcę w celu korzystania przez Użytkownika z Usług Serwisu, w szczególności:
a. Obsługi Użytkownika;
b. Komunikacji z Użytkownikiem;
c. Wysyłania Użytkownikowi Komunikatów, zarówno w formie e-mail, facebook jak i sms;
d. Wysyłania Użytkownikowi informacji handlowej od Usługodawcy lub jego Partnerów – o ile wyraził on ta zgodę określoną w Rozdziale 4;
e. Skontaktowania się z Użytkownikiem poprzez Call Center;
f. Przesłania Użytkownikowi informacji dotyczących wybranego rodzaju Produktów na wskazany przez niego adres e- mail – o ile wyraził on na to zgodę;
g. Wyegzekwowania od Użytkowników przestrzegania przepisów prawa i Regulaminu;
h. W celach statystycznych, związanych z działalnością Usługodawcy;
i. W celach marketingowych, tj. do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę oraz uczestnictwa w programie lojalnościowym Usługodawcy – jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych Użytkownik wyraża także zgodę na nieusuwanie wszelkich oznaczeń identyfikujących Użytkownika lub zakończenie sieci telekomunikacyjnej albo systemu teleinformatycznego, z którego korzysta;
j. Tworzenia przez Usługodawcę bazy danych Użytkowników;
k. W celu tworzenia profilu behawioralnego Użytkowników na zasadach określonych w ust. 2. W innych celach określonych w Regulaminie oraz Polityce Prywatności.
3. Użytkownik wyraża zgodę na kontaktowanie się z nim przez Usługodawcę w formie telefonicznej na wskazany przez siebie numer telefonu, w szczególności w celu przedstawienia Produktów. W każdym momencie zgodę tę Użytkownik może odwołać.
4. Użytkownik wyraża zgodę na to, iż Usługodawca może posiadać wiedzę o tym, czy zawarł on umowę o Produkt, czy też nie, i na jaki okres, a także o zakończeniu obowiązywania tej umowy i dacie zakończenia.

Rozdział IV. Przekazywanie Danych Osobowych

Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie jego Danych Osobowych następującym podmiotom:
a. Doradcy – o ile wyraził na to zgodę, zaznaczając „Chcę by skontaktował się ze mną doradca”;
b. Partnerom Usługodawcy – w celu przekazania przez nich Danych Osobowych Świadczeniodawcy;
c. Świadczeniodawcom – w celach, o których mowa w Rozdziale VI ust. 5 lit. a).

Rozdział V. Dostęp do Danych Osobowych, usunięcie i zmiana

1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych, jak i ich poprawiania i usuwania stosownie do Ustawy o ochronie danych osobowych.
2. W przypadku żądania przez Użytkownika zmiany lub usunięcia Danych Osobowych, Usługodawca usunie lub zmieni Dane, w takim zakresie, w jakim Dane te u niego się znajdują w zbiorze. Jeśli Dane Osobowe zostały przekazane podmiotom, o którym mowa w ust. 4, Użytkownik obowiązany jest zgłosić żądanie zmiany lub usunięcia Danych Osobowych – w zbiorach tych podmiotów – tym podmiotom bezpośrednio i wszelkie wnioski w tym zakresie kierować należy do podmiotu, któremu dane zostały przekazane. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieusunięcie lub brak zmiany Danych Osobowych przez podmiot, któremu Dane te – zgodnie z Rozdziałem IV – przekazał.

Rozdział VI. Dane behawioralne

Użytkownik wyraża zgodę na tworzenie, przechowywanie i wykorzystywanie jego Danych na podstawie aktywności Użytkownika (w szczególności treści wpisywanych Zapytań Wstępnych, informacji podawanych w rozmowie telefonicznej Call Center, ciasteczek - cookies), w celu stworzenia profilu behawioralnego Użytkownika, ukazującego jego gusta, upodobania, preferencje w zakresie poszukiwanych towarów lub usług („Dane behawioralne”). Dane te będą wykorzystywane przez Usługodawcę do wyświetlania Użytkowników reklam lub innych treści, dążąc do tego, by były one zgodne z jego preferencjami wynikającymi z danych behawioralnych.

Rozdział VII. Narzędzia mierzące ruch. Google Analytics

1. W celu poprawy funkcjonowania serwisów należących do Usługodawcy oraz dla ułatwienia kontaktu z Użytkownikami na stronach Usługodawcy wykorzystywane są kody liczące Google Analytics, które w powiązaniu z ciasteczkami mają na celu badanie ruchu na stronach oraz wsparcie emisji reklam, w tym reklam wyświetlanych przez dostawców zewnętrznych. Do głównych zadań wymienionych narzędzi należą: badanie ruchu na stronach, raportowanie emisji reklam, wsparcie emisji reklam (w tym remarketingowych), integracja z DoubleClick, Campaing Manager. Pamiętać jednak należy, że dostawcy zewnętrzni mogą korzystać również z własnych kodów mierzących.
2. Użytkownicy mogą w każdej chwili zrezygnować z usług Google Analytisc dla reklam displayowych i dostosowania reklam w sieci reklamowej Google za pomocą Ustawień reklam (https://www,google.com/settings/u/0/ads). Dodatkowo, Użytkownicy mogą skorzystać z narzędzi blokujących dostęp Google Analytics. Dostęp do takich narzędzi można uzyskać tutaj: [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/]

Polityka Cookies serwisu Comperia.pl

Rozdział I.

Stosowanie Cookies

Rozdział II.

Zgodność stosowania Cookies z prawem

Rozdział III.

Brak ingerencji Cookies z urządzeniem końcowym

Rozdział IV.

Cele wykorzystywania Cookies

Rozdział V.

Rodzaje plików Cookies

Rozdział VI.

Prawo wykorzystywania Cookies przez Partnerów i reklamodawców

Rozdział VII.

Wyłączenie mechanizmu plików Cookies

Rozdział I. Stosowanie Cookies

Usługodawca może stosować „cookies” (ciasteczka), czyli pliki, zawierające dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym (w szczególności komputer lub Urządzenie Mobilne) użytkownika danego serwisu, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem z tego urządzenia końcowego.

Rozdział II. Zgodność stosowania Cookies z prawem

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800) informujemy, iż podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies jest Usługodawca. Przedmiotowe działanie odbywa się zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z ustawą – Prawo telekomunikacyjne, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawą o ochronie danych osobowych.

Rozdział III. Brak ingerencji Cookies z urządzeniem końcowym

Pliki cookies są ustawiane przy „wejściu” i „wyjściu” z Serwisu, nie są wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych Użytkowników. Wykorzystywanie Cookies nie powoduje zmian w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (tj. np. komputerze, Urządzeniach Mobilnych) jak i w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Rozdział IV. Cele wykorzystywania Cookies

Pliki Cookies mogą być wykorzystywane w celu:
a. Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b. Udoskonalenia Serwisu, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla danego Użytkownika Serwisu;
c. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
d. Utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
e. W celu zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego Użytkownika Serwisu, zarówno przez Usługodawcę jak i innych reklamodawców, a także partnerów biznesowych Usługodawcy.

Rozdział V. Rodzaje plików Cookies

W ramach Serwisu stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”, „stałe” oraz „zewnętrzne”:
a. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczania Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelnienia w ramach danego Serwisu;
b. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika i służą do zapamiętania wybranych przez Użytkownika Serwisu ustawień i personalizacji interfesju Użytkownika;
c. „Zewnętrzne” pliki cookies (tzw. third parties cookies) umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisów oraz dostarczanie użytkownikom treści reklamowych optymalnie dostosowanych do zainteresowań poszczególnych Użytkowników.

Rozdział VI. Prawo wykorzystywania Cookies przez Partnerów i reklamodawców

Pliki cookies zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Usługodawcą reklamodawców oraz Partnerów, na co Użytkownik wyraża zgodę.

Rozdział VII. Wyłączenie mechanizmu plików Cookies

Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują pliki cookies. Każdy Użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach jak i Urządzeniach Mobilnych. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto jednak wspomnieć, że usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności Serwisu.
Więcej informacji na temat cookies możesz przeczytać np. pod tym adresem: About cookies oraz Wszystko o ciasteczkach.Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj nasz Regulamin.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zapoznaj się z Regulaminem.
ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ